Take me far, far way,

Anila Rubiku, Take me far, far way #2…, 2009, cm. 56×76, watercolour on arches paper © Copyright 2020
09.12.09 – 18.12.09
Marvellous Reality, Gallery Espace, New Delhi, India.
Lalit Kala Academy. New Delhi, India.